Skip to content

Opći uvjeti poslovanja Kamat Adventure

I. OPĆE ODREDBE

Općim uvjetima putovanja uređuju se međusobni odnosi između turističke agencije KaMat Adventure (u daljnjem tekstu: KaMat Adventure), kao organizatora putovanja i ugovaratelja putovanja, odnosno osobe koja ima pravo putovati na temelju sklopljenog ugovora o organiziranju putovanja (u daljnjem tekstu: putnik).

Ovi opći uvjeti putovanja nadopunjuju posebne odredbe ugovora o organiziranju putovanja izmeđ KaMat Adventure i putnika i sastavni su dio ugovora te obvezuju ugovaratelje. U slučaju nesukladnosti općih uvjeta putovanja i sklopljenog ugovora o organiziranju putovanja, vrijede i primjenjuju se posebne odredbe ugovora.

Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima putovanja, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. ARANŽMAN

1. Sadržaj

KaMat Adventure objavljuje program (plan) putovanja za svako putovanje koje organizira. Plan putovanja sadrži glavna obilježja usluga putovanja (cijena, odredište, kategorija i karakteristike prijevoza, vrsta smještaja i kategorija smještaja, broj dnevnih obroka, plan putovanja, postotak predujma te broj obroka za plaćanje ostatka cijene, razdoblje boravka, minimalni broj putnika koji je potreban za organiziranje putovanja, rok u kojem će putnik biti obaviješten o otkazivanju putovanja,  načine plaćanja, opće informacije o uvjetima u vezi s putovnicama i vizama) te ostale podatke od značaja za putovanje.
Sadržaj aranžmana obuhvaća sve informacije i usluge navedene u programu putovanja, kao i cijenu aranžmana. KaMat Adventure će ostvariti sadržaj aranžmana u potpunosti, na opisani način, u navedenim rokovima i prema ugovorenoj cijeni, osim u slučaju situacije koja je izvan kontrole KaMat Adventure-a i čije se posljedice ne bi mogle izbjeći ni uz poduzimanje svih razumnih mjera (u daljnjem tekstu: izvanredne okolnosti).

KaMat Adventure zadržava pravo izmjene dijela programa ukoliko nastupe izvanredne okolnosti, pri čemu se ugovoreni smještaj može zamijeniti samo smještajem u objektu jednake ili više kategorije o čemu će obavijestiti putnika. Razliku u cijeni smještaja snosi KaMat Adventure.

2. Kategorizacija i usluge

Ponuđeni smještajni i drugi objekti (npr. ugostiteljski), prijevozna sredstva i slično opisuju se isključivo prema službenoj kategorizaciji nadležne turističke organizacije, u trenutku objave programa putovanja. KaMat Adventure ističe kako se službena kategorizacija, standardi smještaja i prehrane, razina usluge i sl. razlikuje prema službenoj kategorizaciji u zemlji u kojoj se objekti nalaze  u trenutku objave programa putovanja. KaMat Adventure će pružiti putniku sve relevantne informacije kojima raspolaže, a koje se odnose na kategorizaciju i usluge.

3. Prtljaga

Putnik ima pravo na besplatan prijevoz prtljage do određene težine ili količine, sukladno pravilima i tarifi prijevoznika, osim kada je riječ o djeci do 2 godine starosti. KaMat Adventure će pravovremeno pružiti putniku sve potrebne informacije o prijevozu prtljage. Putnik se obvezuje pravovremeno obavijestiti KaMat Adventure ukoliko putuje s posebnom prtljagom van standardnih veličina i težine ili sa životinjama. KaMat Adventure će poduzeti potrebne korake kako bi omogućio putniku putovanje s posebnom prtljagom, ali ne jamči ispunjenje takvog zahtjeva, niti odgovara za njegovo izvršenje. Putnik je dužan brinuti se o svojoj prtljazi te ostalim stvarima, vrijednostima i dokumentima čitavo vrijeme putovanja.

U zrakoplovnom prijevozu, putnik može doplatiti višak težine odnosno količine prema važećim pravilima i tarifi prijevoznika. KaMat Adventure nije odgovoran za eventualno izgubljenu ili oštećenu prtljagu. U slučaju gubitka prtljage, putnik se obraća prijevozniku ili hotelu, odnosno pružatelju usluge za vrijeme koje je prtljaga izgubljena. U zrakoplovnom prijevozu za gubitak prtljage odgovara isključivo zrakoplovni prijevoznik, sukladno međunarodnim propisima koji vrijede u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage u zrakoplovnom prijevozu, putnik ispunjava PIR obrazac zrakoplovnog prijevoznika te jedan primjerak predaje predstavniku prijevoznika ili drugoj ovlaštenoj osobi, a jedan primjerak zadržava za sebe. U slučaju gubitka prtljage u hotelu, putnik se obraća predstavniku hotela u kojem je prtljaga izgubljena ili drugoj ovlaštenoj osobi.

4. Smještaj

Raspored smještaja u sobama, apartmanima ili drugim smještajnim jedinicama (u daljnjem tekstu: soba) određuje recepcija smještajnog objekta u kojem putnik boravi.

Ukoliko putnik nije izričito ugovorio točno određenu sobu, odnosno sobu posebnih dimenzija ili drugih značajki, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu za smještaj u pojedinom smještajnom objektu, odnosno destinaciji opisanoj u programu putovanja.

Smještaj se vrši na način i u vrijeme navedeno u planu putovanja. Ukoliko ništa nije navedeno, smještaj u sobu se vrši u skladu sa kućnim redom i pravilima smještajnog objekta.

Ukoliko putnik želi doći u ugovoreni smještajni objekt nakon 20 sati, a takav dolazak nije u skladu s programom putovanja, dužan je o tome obavijestiti KaMat Adventure, najkasnije 24 sata prije polaska na put. KaMat Adventure će poduzeti sve potrebne korake kako bi putniku omogućio  kasniji dolazak, ukoliko je to moguće. Jednako tako, KaMat Adventure će pokušati udovoljiti svim dodatnim zahtjevima putnika u pogledu smještaja (razina udobnosti, položaj sobe, pogled, kat i sl.) ukoliko na taj način ne ometa uredno izvršenje programa putovanja, pri čemu ne jamči za ostvarenje takvih zahtjeva, niti odgovara za bilo kakve dodatne troškove koji mogu nastati kao posljedica zahtjeva putnika.

5. Cijena

Cijene aranžmana objavljene su u planu putovanja i vrijede od objave programa. Rezervacija za paket aranžmane u vlastitoj organizaciji KaMat Adventure ne naplaćuje. Cijena aranžmana odnosi se na sve usluge koje su obuhvaćene sadržajem aranžmana, uključujući i poreze, te prema potrebi i sve dodatne naknade, pristojbe i ostale uključene troškove, odnosno naznaku vrste dodatnih troškova koje će putnik možda morati snositi, ukoliko ih nije moguće razumno izračunati prije sklapanja ugovora o organiziranju putovanja i objavljuje se u programu putovanja.

Cijena aranžmana ne odnosi se na posebne usluge, koje nisu obuhvaćene sadržajem aranžmana i koje putnik posebno ugovara, odnosno plaća. KaMat Adventure će informirati putnika o posebnim uslugama koje je u mogućnosti ponuditi i koje se odnose na određeni aranžman. Posebne usluge se, u pravilu, ugovaraju prilikom prijave putovanja i njihova se cijena dodaje cijeni aranžmana.

Cijena aranžmana je izražena u kunama. Cijene usluga u inozemnim valutama koje su obuhvaćene sadržajem aranžmana ili se posebno ugovaraju prilikom prijave putovanja preračunavaju se u kune prema prodajnom tečaju poslovne banke KaMat Adventure-a, na dan objave programa putovanja, odnosno na dan ugovaranja posebnih usluga.

Posebne usluge koje putnik zatraži tijekom putovanja, a koje je KaMat Adventure u mogućnosti pružiti, plaćaju se neposredno turističkom pratitelju ili predstavniku KaMat Adventure-a u valuti zemlje u kojoj se usluge pružaju. Sve ostale posebne usluge koje putnik zatraži tijekom putovanja, putnik osobno ugovara s neposrednim pružateljima usluga, te u potpunosti snosi odgovornost za iste.

KaMat Adventure zadržava pravo izmjene objavljenih cijena aranžmana i nakon sklapanja ugovora o organiziranju putovanja u slučaju promjene cijene prijevoza i smeštaja putnika koje su proizašle iz troškova goriva ili drugih izvora energije, visine poreza ili naknada za smještaj, a koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje aranžmana (uključujući turističke poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama i sl.) ili promjene deviznih tečajeva koji su relevantni za određeni aranžman.

Povećanje cijene moguće je najkasnije 20 dana prije početka aranžmana, pri čemu KaMat Adventure može, u naprijed navedenim slučajevima, jednostrano i bez suglasnosti putnika povećati cijenu do najviše 8% ukupne cijene aranžmana, o čemu je dužan obavijestiti putnika pisanim putem. Ukoliko povećanje cijene premašuje 8% ukupne cijene aranžmana, putnik može u roku od 7 dana prihvatiti predloženu izmjenu ili raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za raskid. U slučaju da putnik raskine ugovor o organiziranju putovanja KaMat Adventure mu može ponuditi zamjenski aranžman, po mogućnosti jednake kvalitete ili u roku od 14 dana od raskida ugovora vratiti uplaćeni novac.

III. PRIJAVE ZA PUTOVANJE, SKLAPANJE, PRIJENOS I RASKID UGOVORA, TE PLAĆANJE

1. Prijave za putovanje

Prijave za putovanje vrše se u poslovnicama KaMat Adventure-a, poslovnicama ovlaštenih partnera KaMat Adventure, putem telefona, telefaksa ili elektroničke pošte, odnosno drugih sredstava daljinske komunikacije. Nakon prijave telefonom potrebna je pismena prijava putovanja.

KaMat Adventure, odnosno ovlašteni partner KaMat Adventure-a pružiti će, prije sklapanja ugovora, putniku sve odgovarajuće i relevantne informacije na jasan i razumljiv način, u pisanom obliku i na hrvatskom jeziku kad je god to moguće.

KaMat Adventure će putnika obavijestiti o postojanju i razini rizika putovanja u određene zemlje, sukladno preporukama i upozorenjima Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. Sklapanjem ugovora o organiziranju putovanja, putnik potvrđuje da je upoznat s eventualnim rizicima putovanja te da iste prihvaća na vlastitu odgovornost.

2. Sklapanje ugovora

KaMat Adventure sa svakom putnikom sklapa Ugovor o organiziranju putovanja. Pri sklapanju ugovora o organiziranju putovanja ili u roku od 3 dana od dana sklapanja ugovora, KaMat Adventure će putniku uručiti primjerak ugovora ili potvrdu o tom ugovoru u papirnatom obliku ili na drugom trajnom nosaču podataka.

Ugovor se smatra sklopljenim nakon što su se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima ugovora, što se potvrđuje vlastoručnim potpisom djelatnika ili ovlaštenog predstavnika KaMat Adventure-a  i putnika.

Prilikom sklapanja ugovora putnik je dužan KaMat Adventure-u pružiti sve potrebne podatke, uključujući i osobne podatke, te pravovremeno dostaviti ili predočiti svu dokumentaciju koja je od značaja za određeno putovanje, odnosno aranžman. Putnik odgovara za ispravnost i valjanost podataka, odnosno dokumentacije, te prihvaća sve ugovorene obveze, kao i eventualne posljedice koje mogu nastati u skladu sa Zakonom.

3. Prijenos ugovora

Prije početka aranžmana putnik može prenijeti ugovor o organiziranju putovanja na osobu koja ispunjava sve uvjete koji se primjenjuju na taj ugovor, ako o tome najkasnije 14 dana prije početka aranžmana pisanim putem obavijesti KaMat Adventure.

Putnik, kao prenositelj i primatelj ugovora o putovanju solidarno odgovaraju za plaćanje iznosa ukupne cijene, kao i za sve eventualne dodatne naknade, pristojbe ili ostale troškove koji proizlaze iz takvog prijenosa ugovora. KaMat Adventure će obavijestiti putnika o stvarnim troškovima prijenosa ugovora, te mu pružiti odgovarajuće dokaze za sve takve dodatne naknade, pristojbe i druge troškove.

4. Raskid ugovora

Putnik može raskinuti ugovor o organiziranju putovanja u bilo kojem trenutku prije početka aranžmana, slanjem pisane obavijesti. Ukoliko ugovorom nije utvrđeno drugačije, KaMat Adventure će od putnika koji raskine ugovor naplatiti standardnu naknadu za raskid ugovora, koja se temelji na razdoblju između trenutka zaprimanja obavijesti o raskidu ugovora i početka aranžmana, kako slijedi:

• do 30 dana prije početka aranžmana – 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kn,

• od 29 do 22 dana prije početka aranžmana – 30% cijene aranžmana,

• od 21 do 15 dana prije početka aranžmana – 40% cijene aranžmana,

• od 14 do 8 dana prije početka aranžmana – 80% cijene aranžmana,

• od 7 do 0 dana prije i nakon početka aranžmana – 100% cijene aranžmana.

U slučaju kada su stvarni troškovi KaMat Adventure-a viši od navedenih iznosa standardne naknade za raskid, uključujući i situaciju kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od navedenog iznosa standardne naknade, KaMat Adventure će naplatiti naknadu za raskid ugovora u visini ukupne cijene ugovorenog aranžmana, umanjenoj za eventualni iznos uštede troškova KaMat Adventure-a. Na zahtjev putnika, KaMat Adventure će obrazložiti iznos tako određene naknade za raskid ugovora.

KaMat Adventure može raskinuti ugovor o organiziranju putovanja prije početka aranžmana i putniku u cijelosti vratiti uplaćeni novac, bez obveze naknade štete putniku, ako je broj osoba koje su prijavljene za aranžman manji od najmanjeg broja navedenog u planu putovanja. KaMat Adventure će obavijestiti putnika o raskidu ugovora, u pravilu pisanim putem, ne kasnije od:

• 20 dana prije početka aranžmana za putovanja koja traju više od 6 dana,

• 7 dana prije početka aranžmana za putovanja koja traju između 2 i 6 dana,

• 48 sati prije početka aranžmana za putovanja koja traju manje od 2 dana.

KaMat Adventure može raskinuti ugovor o organiziranju putovanja prije početka aranžmana i putniku u cijelosti vratiti uplaćeni novac, bez obveze naknade štete putniku, ako ga u izvršenju ugovora spriječe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći.

Ukoliko u planu putovanja nije navedeno drugačije, prilikom sklapanja ugovora o organiziranju putovanja putnik uplaćuje predujam u visini 30% ukupne cijene aranžmana (uključujući i ugovorene posebne usluge). Ukupna cijena aranžmana uplaćuje se najkasnije 5 dan prije početka aranžmana, pri čemu se uplaćeni predujam uračunava u ispunjenje obveze. Ukoliko putnik ne uplati ukupnu cijenu aranžmana u navedenom roku, smatra se da je odgovoran za neispunjenje ugovora. 

5. Plaćanje

Plaćanje aranžmana je moguće gotovinom, kreditnim i debitnim karticama jednokratno i obročno ovisno o cijeni aranžmana, a što je navedeno u planu putovanja. 

Nakon prijave putovanja, putnik je dužan prilikom sklapanja Ugovora o organiziranju putovanja, uplatiti predujam (akontaciju) u iznosu od 20% cijene aranžmana ako planom putovanja nije drugačije određeno.

IV. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE

KaMat Adventure se brine za izvršenje ugovorenih usluga kao i prilikom izbora partnera, odnosno izvršitelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika. KaMat Adventure brine i štiti interese i prava putnika, vodeći se dobrim običajima i međunarodnim standardima u pružanju turističkih usluga, primjenjujući primjere dobre prakse i savjetujući se s putnikom, kada je to potrebno i od interesa putnika.

KaMat Adventure će putniku pružiti sve ugovorene usluge, odnosno ostvariti sadržaj aranžmana u potpunosti, na opisani način, u navedenim rokovima i prema ugovorenoj cijeni, te odgovara za njihovo izvršenje, osim u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći. Ako veći dio usluga nije moguće pružiti u skladu s ugovorom o organiziranju putovanja, KaMat Adventure može ponuditi putniku odgovarajuće alternativne aranžmane, po mogućnosti jednake ili više kvalitete od onih navedenih u ugovoru, bez dodatnih troškova za putnika.

Ukoliko zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći nije moguće osigurati povratak putnika u skladu s ugovorom o organiziranju putovanja, KaMat Adventure će snositi troškove nužnog smještaja najviše do tri noćenja po putniku, ako je moguće u jednakovrijednoj kategoriji smještaja.

Ukoliko se putnik nađe u objektivnim teškoćama,  KaMat Adventure će mu u najkraćem mogućem roku pružiti primjerenu pomoć u vidu pravovremenih i točnih informacija o zdravstvenim službama, konzularnoj pomoći i nadležnim tijelima lokalne uprave. Nadalje, KaMat Adventure će pružiti pomoć putniku pri uspostavljanju daljinske komunikacije ili pri pronalaženju alternativnih putnih aranžmana. KaMat Adventure zadržava pravo naplate stvarnih troškova pružanja pomoći, ukoliko je putnik prouzročio navedenu teškoću namjerno ili nepažnjom.

KaMat Adventure čuva sve podatke putnika, uključujući i njegovu adresu, mjesto i vrijeme putovanja, boravka, uplaćenu cijenu, imena suputnika i sl. kao poslovnu tajnu, osim u zakonom propisanim slučajevima ili na traženje ovlaštene službene osobe.

PUTNIK

Putnik je dužan posjedovati valjane putne isprave, uključujući i vize, medicinsku dokumentaciju, pisma namjere ili druge dokumente koji su nužni za ostvarenje putovanja na određenu lokaciju. KaMat Adventure će pravovremeno obavijestiti sve putnike o potrebnim putnim ispravama i dokumentima. Putnik će pri polasku na putovanje predočiti valjanu dokumentaciju  kojom se potvrđuje plaćanje aranžmana (original voucher, potvrdu o uplati, kopiju virmana i sl.), turističkom pratitelju, odnosno predstavniku  KaMat Adventure.

U slučaju gubitka ili krađe putnih isprava ili drugih dokumenata tijekom putovanja, sve troškove snosi putnik. KaMat Adventure-a će putniku pružiti svu moguću pomoć, ukoliko pružanje pomoći ne utječe na neometano odvijanje programa, odnosno ugovorenog putovanja.

Na izričito traženje putnika, KaMat Adventure-a može posredovati u postupku ishođenja vize, uz naplatu odgovarajuće naknade. Izdavanje viza ovisi isključivo o zemlji čiji je vizni režim u pitanju. KaMat Adventure ne jamči, niti odgovara, za ishođenje viza odnosno za odbijanje zahtjeva za vizom. Putnik preuzima odgovornost za sve posljedice koje mogu nastati u postupku ishođenja viza, osim u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći.

Kada je putnik, sukladno propisima i obavijestima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), dužan cijepiti se ili obaviti neku drugu radnju, te posjedovati valjane potvrde, odnosno dokumentaciju o tome, dužan je iste pribaviti pravovremeno i o vlastitom trošku te ih predočiti na traženje predstavnika KaMat Adventure  ili nadležnog tijela.

Ukoliko putnik ne posjeduje valjane putne isprave ili mu viza nije odobrena, odnosno nema odgovarajuću medicinsku ili drugu dokumentaciju što za posljedicu ima odustajanje od putovanja ili nemogućnost polaska, sva odgovornost leži na putniku. Isto vrijedi i za nepoštivanje propisa i običaja zemalja u kojima se organizira putovanje. KaMat Adventure zadržava pravo da od putnika naplati standardnu naknadu za odustajanje od ugovora kao i eventualnu štetu koja može nastati zbog nevaljanih putnih isprava, medicinske ili druge potrebne dokumentacije, odnosno takvim ponašanjem putnika.

Putnik je dužan poštovati sve propise Republike Hrvatske, kao i drugih država u kojima boravi tijekom putovanja, te se pridržavati kućnog reda i pravila ponašanja na svim destinacijama i u svim objektima tijekom putovanja. Putnik će se pridržavati svih naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem, odnosno predstavnikom KaMat Adventure, kao i surađivati s izvršiteljima usluga tijekom putovanja, u dobroj vjeri.

Ukoliko putnik krši svoje obveze ili zlouporabljava svoja prava, odnosno ometa druge putnike za vrijeme trajanja aranžmana, odgovara KaMat Adventure za nastalu štetu.

V. OSIGURANJA

1. Zaštita u slučaju nesolventnosti

Za svaki aranžman koji organizira, KaMat Adventure osigurava jamčevinu za slučaj nesolventnosti kod društva za osiguranje ili banke u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi Europske unije.

U ugovoru o organiziranju putovanja, KaMat Adventure  će obavijestiti putnika o postojanju jamčevine za slučaj nesolventnosti, te navesti podatke o osiguratelju uz broj police osiguranja ili bankarske garancije, te druge podatke potrebne za aktiviranje jamčevine.
Ugovorni osiguravatelj organizatora putovanja je ……

2. Osiguranje od odgovornosti za štetu

KaMat Adventure ima sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju može prouzročiti putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na aranžman.

U ugovoru o putovanju, KaMat Adventure će obavijestiti putnika o postojanju osiguranja od odgovornosti za štetu, te osiguranim rizicima i navesti podatke o osiguratelju uz broj police osiguranja, te druge podatke potrebne za aktiviranje osiguranja i ostvarivanje prava na naknadu štete. Ugovorni osiguravatelj organizatora putovanja je ……..

3. Osiguranja koja se moraju ponuditi putniku

KaMat Adventure je dužan ponuditi putniku paket putnog osiguranja i upoznati ga sa sadržajem. Putno osiguranje uključuje dobrovoljno zdravstveno osiguranje, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, staviti na raspolaganje informaciju o sadržaju tih osiguranja te opće uvjete ugovora o osiguranju. Ukoliko putnik zatraži sklapanje ugovora o osiguranju, KaMat Adventure će odraditi sve potrebne radnje za ugovaranje osiguranja u svojstvu posrednika.

4. Preporučena osiguranja

KaMat Adventure preporučuje putniku da ugovori osiguranje od rizika otkaza putovanja, napose ako putnik očekuje da bi u budućnosti mogle nastupiti okolnosti zbog kojih bi morao odustati od već ugovorenog putovanja. Osiguranje od otkaza putovanja ugovara se prilikom prijave za putovanje, te pokriva samo one slučajeve navedene na polici osiguranja.

KaMat Adventure će bez odgode osigurati putniku svu relevantnu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja prema društvu za osiguranje, a koja se odnosi na otkazano putovanje.

VI. RJEŠAVANJE PRITUŽBI

Putnik može podnijeti pisani prigovor u prostorijama KaMat Adventure, pri čemu će KaMat Adventure  pisanim putem potvrditi primitak pritužbe. Osim navedenog pisani prigovor putnik može podnijeti putem pošte na adresu sjedišta društva i elektroničkom poštom na adresu:                    info@kamatadventure.com u roku od 15 dana od izvršenja paket-aranžmana. KaMat Adventure će u pisanom obliku odgovoriti na pritužbu u roku od 15 dana od dana zaprimljene pritužbe.

KaMat Adventure vodi pisanu evidenciju pritužbi, koje čuva najmanje godinu dana od dana njihovog primitka.

UNUTARNJI POSTUPCI ZA RJEŠAVANJE PRITUŽBI

Putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja ili predstavnika KaMat Adventure, a ako ga nema onda kod izvršitelja usluga, odmah po izvršenju neodgovarajuće usluge. Putnik je dužan sudjelovati u rješavanju pritužbi te surađivati u dobroj vjeri s turističkim pratiteljem, predstavnikom  KaMat Adventure ili izvršiteljem usluga kako bi se otklonili uzroci pritužbe.

KaMat Adventure će, kada je to moguće, ponuditi rješenje pritužbe u skladu s ugovorenom uslugom, na mjestu podnošenja pritužbe ili u primjerenom roku. Ukoliko ponuđeno rješenje ne uspije otkloniti uzrok pritužbe turistički pratitelj, odnosno predstavnik KaMat Adventure o tome sastavlja pisanu zabilješku koju putnik supotpisuje. KaMat Adventure će na temelju zabilješke, u roku od 15 dana, kontaktirati putnika s ciljem rješavanja pritužbe.

Ukoliko je putnik sklopio ugovor, odnosno ugovorio uslugu, preko interneta može pokušati riješiti svoju pritužbu putem platforme za online rješavanje tih sporova, sukladno odredbama posebnog zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova.

VII. SUDSKA NADLEŽNOST

KaMat Adventure sve nastale sporove prvenstveno rješava dogovorno i mirnim putem. Ukoliko dogovor nije moguće postići za sporove je mjesno nadležan sud u Zagrebu.

VIII. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

KaMat Adventure štiti osobne podatke putnika i koristi ih isključivo za potrebe ispunjenja ugovorenih aranžmana, odnosno usluga, te komunikaciju s putnikom. KaMat Adventure može iznijeti osobne podatke putnika u treću zemlju isključivo radi ispunjenja ugovorenih aranžmana, odnosno usluga.

Na izričito traženje putnika KaMat Adventure će proslijediti njegove osobne podatke društvu za osiguranje, u svrhu sklapanja osiguranja.

KaMat Adventure čuva podatke putnika 6 mjeseci nakon završetka putovanja, osim na izričit zahtjev putnika ili u slučaju podnesene pritužbe.